Oferta

doradzamy klientom w zakresie spraw związanych z prawem, a także reprezentujemy w sądach.

Zakres świadczonych usług

Usługi adwokackie obejmują doradztwo prawne i reprezentację klientów w sądach. Adwokaci mogą również przygotowywać opinie prawne, wykonywać umowy, występować w postępowaniach sądowych w imieniu swoich klientów oraz wykonywać czynności prawne.


Prawo pracy

Usługi adwokackie w zakresie prawa pracy obejmują doradztwo i reprezentację pracowników, pracodawców i związków zawodowych w zakresie prawa pracy, w tym negocjowanie umów o pracę, zasad regulaminu pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem

Prawo rodzinne

Usługi adwokackie w zakresie prawa rodzinnego obejmują pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z małżeństwem, rozwodem, separacją, alimentami, opieką nad dziećmi, rozdzielnością majątkową, ustalaniem pochodzenia i zmianą nazwiska, zarządzaniem majątkiem rodzinnym

Prawo administracyjne

Usługi świadczone przez adwokata w zakresie prawa administracyjnego obejmują m.in: Pomoc w sporządzaniu skarg i odwołań od decyzji administracyjnych. Pomoc w prowadzeniu postępowań przed organami administracji publicznej. Ochrona prawa do informacji publicznej.

Odszkodowania

Adwokaci w zakresie odszkodowań są w stanie pomóc w uzyskaniu należnych odszkodowań za wyrządzoną szkodę. Mogą przeprowadzić badanie okoliczności, zebrać dowody, ustalić odpowiedzialność oraz reprezentować swoich klientów w sądzie w celu ustalenia należnego odszkodowania.

Prawo karne

Usługi adwokackie w zakresie prawa karnego obejmują doradztwo i reprezentację. Adwokaci specjalizujący się w prawie karnym mogą pomóc w odwołaniu się od wyroku, uzyskaniu zwolnienia warunkowego lub skrócenia wyroku więzienia, a także w innych sprawach związanych z prawem karnym.

Prawo handlowe

Doradztwo i reprezentacja klientów w sprawach dotyczących prawa handlowego, w tym w szczególności: tworzenie i analizowanie umów handlowych, w tym w szczególności umów kupna-sprzedaży, umów użyczenia, umów o dzieło,  umów o świadczenie usług, umów leasingu, umów franchisingu, itp